OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 wynikający z RODO

I. Administrator danych osobowych

My, ALEX sp. z o.o. w Legnicy, ul. Wrocławska 261, 59-220 Legnica, KRS:0000332643, Sąd rejestrowy: SR dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS, NIP:6911003555, REGON:390322299, kapitał zakładowy: 108.000,00 zł, jesteśmy Administratorem Pani/Pana danych osobowych.

Może się Pan/Pani z nami skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw za pomocą:

e -mail: rodo@alexkomputery.pl

lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej.

II. Cele i podstawy przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przez nas przetwarzane:

 • w celu wykonania i realizacji umów sprzedaży produktów oraz usług na podstawie zawartych umów, (podstawa z art 6 ust 1 lit b RODO);
 • w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art 6 ust 1 lit f RODO);
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art 6 ust 1 lit f RODO).

III. Kategorie Pani/Pana danych, które przetwarzamy

Będziemy przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych:

a) Podstawowe dane identyfikacyjne;
b) Dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne; w skład których wchodzą następujące dane osobowe: imię (imiona), nazwisko, adres, numer telefonu, email.

IV. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

 • podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu:
  a) Firmie księgowej;
  b) Kancelariom prawniczym oraz firmom świadczącym pomoc w zakresie obsługi prawnej;
  c) Firmom świadczącym usługi informatyczne;
 • Naszym pracownikom lub współpracownikom świadczącym na naszą rzecz pracę lub usługi;
 • Organom administracji publicznej, w szczególności organom krajowej administracji skarbowej oraz ZUS, a także komornikom sądowym oraz sądom.

VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub międzynarodowych/zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren  Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane w celach zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

VII. Okres przechowywania danych

 1. Pani/Pana dane pozyskane w związku z wykonywaniem umowy przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów przetwarzamy przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przetwarzamy przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń.

VIII. Pani/Pana prawa:

Przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych:

Jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Pani/Pana dane, może Pani/Pan zażądać, abyśmy je usunęli;

d) ograniczenia przetwarzania danych:

Może Pani/Pan zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań, jeżeli Pani/Pana zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Pani/Pana temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chce Pani/Pan, żebyśmy je usunęli, bo są Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

Sprzeciw „marketingowy”. Ma Pani/Pan prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzysta Pani/Pan z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu. Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Ma Pani/Pan także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinien Pan/Pani wtedy wskazać mi Pani/Pana szczególną sytuację, która Pani/Pana zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przeze mnie Pani/Pana danych są nadrzędne wobec Pani/Pana praw lub też że Pani/Pana dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

f) prawo do przenoszenia danych:

Ma Pani/Pan prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „csv”) dane osobowe Pani/Pana dotyczące, które nam Pani/Pan dostarczył na podstawie umowy lub Pani/Pana zgody. Może też Pani/Pan zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/Pana dane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl, 22 531 03 00).

h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych:

W każdej chwili ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.
W celu wykonania swoich praw należy skierować żądanie pod adres email:

rodo@alexkomputery.pl

lub wysłać żądanie pocztą tradycyjną na nasz adres lub udać się do naszej siedziby. Należy pamiętać, przed realizacją Pani/Pana uprawnień będziemy musieli upewnić, że Pani/Pan to Pani/Pan, czyli odpowiednio Panią/Pana zidentyfikować

IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych w zakresie danych osobowych wskazanych w punkcie III jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy.
Jeżeli nie poda Pani/Pan danych nie będziemy w stanie zawrzeć z Panią/Panem umowy ani realizować jej zgodnie z jej zapisami – będziemy musieli zatem odmówić jej zawarcia.